Rokiškio rajono savivaldybė

LGelezinkeliai

Achemos grupė

žybartuva

Irdaiva

SV Obeliai

Amanda

EVS GROUP

rokmedis

Rokmelsta

Pragiedruliai

Saules spektras

Izenbergas

Gimtasis rokiškis

Delfi.lt

Tema info

Tremtinių sajunga

duguva

Bernardinai

Lašų duona

Rokiškio krašto muziejus

Litcon

Svaita

Rokvesta

Tėvynės sąjuanga

Panevėžio keliai

RMG

Misko draugas

eigesa

Lexita CRM

Bajoru zuvis

Daivida

Gintarinė svajonė

Padėkos žodis 

Padėkos žodis (3)

 

Dėkoju visų įmonių, įstaigų ir organizacijų, parėmusių paminklo atstatymą, vadovams: Lydai Lubienei, Irmantui Kubiliui, Jonui Valenčiui, Linui Piliponiui, Eimantui Baravykui, Jonui Smalinskui, Rimgaudui Kilui, Kęstučiui Vanagui, Algirdui Kazinavičiui, Mindaugui Matiukui, Algirdui Rudnickui, Vaclovui Cibulskiui, Rimantui Bernackui, Juozui Simučiui, Jonui Žukauskui, Daliai Abarienei, Algiui Naručiui, Dijanai Meškauskienei, Leonardui Šablinskui, Jonui Žukauskui, Antanui Plieskiui, Jūratei Čypienei, Ritei Gernienei.


Dėkoju visiems geros valios žmonėms, supratusiems, kad tik bendromis pastangomis galima pasiekti tikslą, ir paaukojusiems paminklo statybai.
Dėkoju Rokiškio rajono savivaldybės merams Almantui Blažiui, Vidmantui Kanopai, Vytautui Viliui, Seimo nariui Vytautui Sauliui, vicemerui Egidijui Vilimui, mero patarėjui Albinui Urbonui, skyriaus vedėjams Petrui Blaževičiui, Ramūnui Godeliauskui, Redai Dūdienei, paveldosaugininkei Audronei Gavėnienei, Rokiškio krašto muziejaus direktorei Nijolei Šniokienei, muziejininkui Valiui Kazlauskui, Obelių seniūnui Eugenijui Narkūnui, pavaduotojai Aldonai Žėkienei, klebonui Laimonui Nedveckui, muziejaus vadovui Andriui Dručkui, dr. Elenai Kazlauskaitei, gimnazijos direktoriui Jonui Bulovui, bibliotekos vedėjai Gražinai Deksnienei, fotografui ir dailininkui Rimvydui Pupeliui, Rokiškio jaunųjų šaulių vadui Algiui Veikšniui, Obelių gimnazijos jaunųjų šaulių vadovei Jolantai Paukštienei, savanorių karių kapų priežiūros bendrijos vadovei Rimantei Irenai Norvaišienei.


Tariu nuoširdų ačiū už dalykines konsultacijas Gražinai Drėmaitei, Dianai Varnaitei, Algimantui Degučiui, Irenai Seliukaitei, Kęstučiui Norkūnui, Leonui Žukliui, Gediminui Žukliui, Jolantai Gegelevičiūtei.


Dėkoju renginių lektoriams dr. Arūnui Bubniui, Gintarui Dručkui, Jonui Algirdui Antanaičiui, kraštotyrininkui Venantui Mačiekui, poezijos skaitovui Juozui Šalkauskui, Vilniaus įgulos karininkų ramovės vadovui Gaudentui Aukštikalniui, koncertavusioms obelietėms Lilijai Buidovaitei, Dainorai Vaičėnaitei, Viktorijai Vaičėnaitei, Simonai Kelečiūtei, dainavimo studijai „Obuoliukai" ir vadovei Daivai Kundelienei, dainų atlikėjui Egidijui Kundrotui.


Dėkui už darbą ir rūpestį Obelių miesto bendruomenės centro pirmininkui Žilvinui Misiūnui ir jo pavaduotojai Ievai Galvelytei.
Labai ačiū apie paminklo statybos reikalus nuolat rašiusio laikraščio „Gimtasis Rokiškis" vyriausiajai redaktorei Svetai Vitkienei ir korespondentei Linai Dūdaitei, interneto portalo „Tema" vadovei Ritai Briedienei ir korespondentei Emilijai Briedytei, portalo „Delfi" vadovei Monikai Garbačiauskaitei-Budrienei, savaitraščio „Lietuvos žinios" vyriausiajam redaktoriui Ramūnui Terleckui ir žurnalistei Daivai Baronienei, portalo „Bernardinai.lt" žurnalistui Gediminui Kajėnui.


Dėkoju už daugybę idėjų ir ypatingas pastangas padėti Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai" klubo pirmininko pavaduotojui Algiui Naručiui.


Dėkoju uždarosios akcinės bendrovės „Žybartuva" direktoriui Andžejui Orlovskiui ir darbuotojams už didelį paminklo statybos rėmimą ir profesionalų darbą, dėkui skulptoriui Juozui Genevičiui ir kalviui Rolandui Kriaučiūnui.


Dėkoju leidinio apie paminklą straipsnių autoriams dr. Arūnui Bubniui, Andriui Dručkui, dr. Alfredui Rukšėnui, Aloyzui Petrašiūnui, Linai Dūdaitei.


Nuoširdžiai dėkoju Gaudentui Aukštikalniui už pasiūlytą paminklo atidengimo iškilmių scenarijų ir gražų visų renginių vedimą, choro vadovui Tadui Šumskui, bigbendo vadovui Ričardui Čiupkovui, Garbės sargybos kuopai, ansamblio „Saulala" vadovams Daliai ir Eugenijui Deksniams, Rimvydui Pupeliui - už surengtą fotografijų parodą, Algiui Veikšniui ir Jolantai Paukštienei - už jaunųjų šaulių dalyvavimą, Obelių krašto žmonėms - už pasiūtą didžiulę tautinę vėliavą, nupintus ąžuolo vainikus, papuoštą miestą, gėlių kompozicijas, vaišių organizavimą ir kitus darbus.

Dėkoju visiems garbingiems svečiams už atvykimą į iškilmes.

 

Su pagarba

Donatas Smalinskas

2014 m. birželio 23 d.


 

 

 

Padėkos žodis (2)

 


Tradiciškai rugsėjo pirmą savaitgalį Obeliai šventė 511 gimtadienį. Muziejaus aikštėje vyko paminklo statybos darbų pristatymas.
Praėjusiais metais per Obelinę prasidėjusi paminklo atkūrimo akcija tęsiasi ir šiais metais. Ačiū visiems, per šį laiką padėjusiems organizuoti daugybę darbų.
Dėkoju nevardindamas titulų ir pareigų: Eugenijui Narkūnui, Žilvinui Misiūnui, Andriui Dručkui, Aldonai Žėkienei, Ievai Galvelytei, Ritei Gernienei, Linai Dūdaitei, Ritai Briedienei, Emilijai Briedytei.
Dėkoju geros valios žmonėms, supratusiems istorinio įvykio svarbą ir geranoriškai paaukojusiems dalį savo lėšų paminklo statybai.
Dėkoju Algiui Naručiui už atvykimą į renginį ir naujovių skleidimą gimtajame Rokiškio rajone.
Dėkoju merui Vytautui Viliui už moralinę ir asmeninę finansinę paramą.
Dėkoju uždarajai akcinei bendrovei „Žybartuva" už pradėtus statybos darbus.

                                                                                            Pagarbiai

                                                                                            Donatas Smalinskas

2013 m. rugsėjis

  


 

 Padėkos žodis (1)Birželio sukilimo 70 metinių proga prieš dvejus metus Rokiškio rajono savivaldybė nusprendė atstatyti paminklą Obeliuose. Kad šis sprendimas nebūtų pamirštas, sumaniau imtis neatidėliotinų parengiamųjų darbų. Norėdamas padėkoti visiems, morališkai ir finansiškai parėmusiems paminklo statybą, trumpai apžvelgsiu kelis darbus. 

    Praėjusių metų rugsėjo 8 d. Obelių gimnazijoje surengtoje konferencijoje išsamiai papasakota apie šį svarbų įvykį. Už renginio idėjos palaikymą dėkoju seniūnui Eugenijui Narkūnui, jo pavaduotojai Aldonai Žėkienei, lektoriams dr. Arūnui Bubniui ir Gintarui Dručkui, bibliotekos vedėjai Gražinai Deksnienei, koncertavusioms obelietėms Lilijai Buidovaitei, Dainorai Vaičėnaitei, Viktorijai Vaičėnaitei, Simonai Kelečiūtei, dainavimo studijai „Obuoliukai“ ir vadovei Daivai Kundelienei, gimnazijos direktoriui Jonui Bulovui, buvusio paminklo projekto autoriaus Gurijaus Kateščenkos giminėms.

     Dėkoju Rokiškio rajono savivaldybės vadovams, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkui Algiui Naručiui, Aleksandravėlės bendruomenės pirmininkei Dovilei Pučinskienei, dailininkui Rimvydui Pupeliui, Justinui Streikui, visiems visiems talkininkams, be kurių renginys nebūtų įvykęs. Ypatinga padėka už rūpestį Obelių miesto bendruomenės centro pirmininkui Žilvinui Misiūnui.

    Spalio 21 d. renginys, skirtas 1941 m. birželio sukilėliams atminti ir paminklui sovietinėms aukoms Obelių kapinėse atstatyti vyko Vilniuje, Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. Už pranešimus dėkoju dr. Arūnui Bubniui ir Tautos sukilimo dalyviui, politiniam kaliniui Jonui Algirdui Antanaičiui, poezijos skaitovui Juozui Šalkauskui, kraštotyrininkui Venantui Mačiekui, koncertavusioms obelietėms, dabartinėms aukštųjų mokyklų studentėms: Lidijai Buidovaitei, Viktorijai Vaičėnaitei, Simonai Kelečiūtei, Vilniaus rokiškėnų klubui „Pragiedruliai“, Rokiškio savivaldybės administracijos skyriaus vedėjui Petrui Blaževičiui, Obelių miesto bendruomenės centro atstovams, Ramovės vadovui Gaudentui Aukštikalniui.

     Apie šio paminklo statybos reikalus nuolat rašo rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“, todėl už tai dėkoju vyriausiajai redaktorei Ritai Briedienei ir korespondentei Linai Būdaitei.

     Rajono savivaldybė šiam tikslui yra skyrusi 30 000 litų. Aukos paminklo statybai pradėtos rinkti prieš pora mėnesių. Per abu renginius aktyviai aukojo rokiškėnai, obeliečiai, sukilėlių giminės ir artimieji, daug geros valios žmonių, tarp jų ir įžymus JAV profesorius Romualdas Kriaučiūnas. 

    Paaukojo 3 juridiniai asmenys: Vilniaus rokiškėnų klubas „Pragiedruliai“ (pirmininkas Algis Narutis) ir įmonė „Rokmelsta“ (vadovas Jonas Smalinskas).

     Už didelę paramą – 15 tūkstančių litų – dėkojame UAB koncernui „Achemos grupė“ ir šios bendrovės buvusiam generaliniam direktoriui Jonui Sirvydžiui, baigusiam Obelių vidurinę mokyklą. 

     Už bendravimą su vietos verslininkais dėl rėmimo noriu padėkoti Rokiškio rajono merui Vidmantui Kanopai, už ypatingas pastangas padėti – patarėjui Albinui Urbonui, „Pragiedrulių“ klubo pirmininkui Algiui Naručiui, Obelių miesto bendruomenės centro pirmininkui Žilvinui Misiūnui.

    Per tris mėnesius paaukota ženkli suma: Obelių bendruomenės centro specialiojoje sąskaitoje dabar yra 22 717 litų.

    Noriu paraginti visus aktyviai prisidėti ir nuoširdžiai dėkoju visiems rėmėjams, visų aukotojų sąrašai periodiškai atnaujinami miesto skelbimų lentose, o pastačius paminklą bus išspausdinti atskirame leidinyje.

   Geradarių vardai ir pavardės paskelbti specialiai sukurtoje interneto svetainėje www.obeliupaminklas.lt

 

                                                                      Su pagarba

                                                                      Donatas Smalinskas

                                                                      Donatas.Smalinskas@gmail.com

2012 m. gruodis

 


 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas