Rokiškio rajono savivaldybė

LGelezinkeliai

Achemos grupė

žybartuva

Irdaiva

SV Obeliai

Amanda

EVS GROUP

rokmedis

Rokmelsta

Pragiedruliai

Saules spektras

Izenbergas

Gimtasis rokiškis

Delfi.lt

Tema info

Tremtinių sajunga

duguva

Bernardinai

Lašų duona

Rokiškio krašto muziejus

Litcon

Svaita

Rokvesta

Tėvynės sąjuanga

Panevėžio keliai

RMG

Misko draugas

eigesa

Lexita CRM

Bajoru zuvis

Daivida

Gintarinė svajonė

Atidengimo iškilmės


 

Sekmadienį Obeliuose iškilmingai atidengtas paminklas 1941 m. birželio sukilėliams ir sovietinėms aukoms atminti.

 

Obelių šv. Onos bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, giedojo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas" (vadovas Tadas Šumskas). Kapinėse paminklą atidengė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir meras Vytautas Vilys, dalyvavo Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendas, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa, poeziją skaitė aktorius Tomas Vaisieta.


Šventės scenarijų pakeitė vasaros lietus, todėl toliau renginys vyko bažnyčioje. Per pa­mink­lo ati­dengimo iš­kil­mes kal­bė­jęs vie­no iš šio su­ki­li­mo or­ga­ni­za­to­rių Ge­di­mi­no Kazimiero Ruz­gio sū­nus Ge­di­mi­nas Ruz­gys tei­gė, jog su­ki­lė­lių dė­ka Lie­tu­va ne­bu­vo vi­siš­kai su­nio­ko­ta ir iš­sau­go­jo sa­vo oru­mą. Svečias padėkas įteikė Obelių bendruomenės centro pirmininkui Žilvinui Misiūnui ir paminklo atstatymo darbų iniciatoriui Donatui Smalinskui. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas tvir­ti­no, jog šio pa­mink­lo at­sta­ty­mas rei­ka­lin­gas ne tik  žu­vu­siems už Lie­tu­vos lais­vę pa­gerb­ti, o mums pa­tiems ir at­ei­ties kar­toms kaip pri­mi­ni­mas, kad tu­ri­me sau­go­ti lais­vę ir au­ko­tis dėl jos. Mi­nis­tras pa­brė­žė, kad lais­vė ne vi­suo­met bū­na sal­di ir ne vi­sa­da leng­va. Sei­mo narys Vy­tau­tas Sau­lis pranešė, jog Bir­že­lio su­ki­li­me žu­vo per 700 Lie­tu­vos žmo­nių, todėl pa­sta­čius pa­mink­lą Obe­liuo­se pa­ger­bia­mas vi­sų jų at­mi­ni­mas. Sei­mo na­rys And­rius Ku­bi­lius pri­mi­nė, kad šiuo me­tu Lie­tu­va gy­ve­na ne­ itin ra­mius lai­kus, tad lais­vės svar­ba mums su­pran­ta­ma kaip nie­kada. Opozicijos lyderis Žilvinui Misiūnui ir Donatui Smalinskui įteikė padėkas su prasmingais linkėjimais. Ro­kiš­kio ra­jo­no me­ras Vy­tau­tas Vi­lys akcentavo, kad neįmanoma žinoti apie galimus valstybės nau­jus iš­ban­dy­mus. 

Donatas Smalinskas pristatė sudarytą leidinį, kuriame publikuojami straipsniai, nuotraukos ir dokumentai apie Birželio sukilimą, paminklo istoriją ir jo atstatymo rūpesčius. Visiems geros valios žmonėms ir rėmėjams, finansiškai prisidėjusiems prie monumento atstatymo, įteikta po minėto leidinio egzempliorių.

Obelių laisvės kovų ir istorijos muziejuje atidaryta Rimvydo Pupelio fotografijų apie paminklo atstatymą paroda,  kieme koncertavo  Rokiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Saulala". Renginį vedė Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininko pavaduotojas Gaudentas Aukštikalnis.

Įspūdingas betoninis monumentas Obelių kapinėse, prie žuvusių Birželio sukilimo dalyvių kapų, vietos gyventojų lėšomis buvo pastatytas 1942 m. Antrosios sovietinės okupacijos metais paminklas buvo nugriautas. Nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo obeliečiai puoselėjo viltį atstatyti memorialą. Rokiškio rajono taryba 2010 m. spalio 29 d. priėmė sprendimą atstatyti paminklą. 2013 m. gruodį iš 30 rėmėjų ir daugiau kaip 300 aukotojų lėšų paminklą atstatė bendrovė „Žybartuva".

Už nuotraukas dėkojame obeliečiai Rimvydui Pupeliui.

 

Renginį veda Gaudentas Aukštikalnis.

 

 

Iškilmių dalyvius sveikina krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

 

Padėkos raštai įteikiami paminklo statybos rėmėjams. Centre - Jonas Smalinskas.

 

 

Už finansinę pagalbą pagerbiamas iš Obelių kilęs verslininkas Jonas Sirvydis.

 

Seimo narys Andrius Kubilius padėkas įteikė Donatui Smalinskui...

....ir Žilvinui Misiūnui.

 


 

 

Obeliečio Rimvydo Pupelio nuotraukose užfiksuoti paminklo atidengimo iškilmių fragmentai.

 

 

 

 

 

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas