Rokiškio rajono savivaldybė

LGelezinkeliai

Achemos grupė

žybartuva

Irdaiva

SV Obeliai

Amanda

EVS GROUP

rokmedis

Rokmelsta

Pragiedruliai

Saules spektras

Izenbergas

Gimtasis rokiškis

Delfi.lt

Tema info

Tremtinių sajunga

duguva

Bernardinai

Lašų duona

Rokiškio krašto muziejus

Litcon

Svaita

Rokvesta

Tėvynės sąjuanga

Panevėžio keliai

RMG

Misko draugas

eigesa

Lexita CRM

Bajoru zuvis

Daivida

Gintarinė svajonė

Visas aukotojų sąrašas 

Jonas Sirvydis (Jonava), 5 000 litų,


Andrius Kubilius (Vilnius), 1725 litai,


Pranas Deksnys (Kaunas), 1500 litų, 


Antanas Lungys (Vilnius), 1 100 litų.
Po 1 000 litų aukojo 5 asmenys:


Raimondas Sirgėdas (Rokiškis),


Arvydas Bartkevičius (Vilnius),


Petras Smalinskas (Šiaulių rajonas),


Aldona Girdauskienė-Baltrušaitytė (Šakių rajonas),


Jonas Skeivalas (Vilnius). 

2012 metai (aukos pradėtos rinkti rugsėjo 8 d. Obeliuose vykusioje konferencijoje) Raimondas Sirgėdas, Arūnas Bubnys, Algis Narutis, Vytautas Saulis, Algirdas Markevičius, Algis Kazulėnas, Antanas Algimantas Vedeika, Aloyzas Redeckas, Arvydas Bartkevičius, Dovilė Pučinskienė, Egidijus Vilimas, Eleonora Šilinienė, Elona Kazlauskaitė, Ermina Kesylienė, Eugenija Seibutienė, Irena Saikalienė, Juozas Barisa, Eugenijus Driskius, Kostas Siniauskas, Regina Aldona Šalčiuvienė, Romualda Guzikauskienė, Saugė Jasinevičienė, Tautvilis Aleksiejus, Virginijus Seibutis, Viktoras Jencius, Aldona Mikalkėnienė, Ignas Pauliukas, Edmundas Antanas Rimša, Albinas Vaičiūnas, Albinas Eigminas, Algirdas Meilus, Romas Batūra, Aldona Vitkūnienė, Janina Jarusevičienė, Venantas Mačiekus, Mindaugas Nasutavičius, Janina Ginietienė, Kęstutis Zaborskas, Romualdas Kriaučiūnas, Petras Smalinskas, Zofija Vanagienė, Aleksas Bočiarovas. 

2013 metai 

Jolanta Gegelevičiūtė, Rimantė Irena Norvaišienė, Algimantas Gudas, Antanina Musteikienė, Juozas Trumpickas, Antanas Gumbrys, Vincas Česnulis, Aldona Baronienė, Petras Peldžius, Onutė Mameniškienė, Elvyra Maksimaitienė, Lidija Kavaliauskienė, Bronius Aleksiejūnas, Vytautas Šironas, Donatas Papaurėlis, Valentina Drelingienė, Rita Jurgaitienė, Veronika Strelčiūnienė, Rita Smalinskienė, Vincentas Smalinskas, Petras Strelčiūnas, Ona Krivilevičienė, Stasė Skavičienė, Marytė Didžiokienė, Zofija Tavorienė, Rima Jankauskienė, Adelė Mateikienė, Aldona Gervienė, Bronius Gervys, Elena Zalogaitė, Viktoras Kišūnas, Vilhelmina Zdanevičienė, Antanas Lungys, Dana Kėvelaitienė, Valentina Dubickienė, Povilas Daukas, Vidmantas Jančiulis, Linas Egidijus Guzas, Aurimas Pukėnas, Simonas Zokaitis, Birutė Staneikienė, Lionginas Kulys, Daiva Jocienė, Stasė Vanda Sadauskienė, Aldona Širvienė, Julijona Danguolė Noreikienė, Veronika Matiukienė, Bronislava Širvienė, Audronė Pitrėnienė, Jonas Lungys, Jonas Saulius Avižonis, Algis Komka, Bronė Komkienė, Alytė Gegelevičienė, Julius Gegelevičius, Jadvyga Vitkauskienė,Rimgailė Araminaitė, Andrius Kazlauskas, Marija Palma, Zita Jusienė, Bronius Kurklietis, Zita Skvarnavičienė, Antanina Redeckienė, Danutė Lingienė, Elena Šeškienė, Ona Čelkienė, Valerija Ivanauskienė, Stanislava Biškauskienė, Elena Daščiorienė, Janina Garnelienė, Arnoldas Garnelis, Vida Junokaitė, Liucija Smalinskienė, Bronislovas Norkūnas, Jaronimas Ragelis, Janina Didelienė, Antanas Lungys, Petras Dručkus, Elena Kazlauskaitė, Zita Repšienė, Petras Tumėnas, Ona Janiunienė, Rasa Krivilevičienė, Bronislava Bieliūnienė, Virginija Paberžaitė, Emilija Sadonis, Antanas Bieliūnas, Lilija Kurklietienė, Žilvinas Misiūnas, kunigas Laimonas Nedveckas, Irena Komkienė, Zigmantas Komka, Vita Sakurovienė, Andrius Sakurovas, Vytautas Vilys, Elena Pėstinytė, Aldona Saulienė, Jūratė Čypienė, Dijana Meškauskienė, Egidijus Budvytis, Natalija Vaišnorienė, Justas Vaišnoras, Elmantas Meilus, Gintaras Vidžys, Adolfas Laimutis Telksnys, Linas Stankevičius, Jovita Komkaitė, Žydrūnas Baliūnas, Tilvyda Verbiejienė, Vilius Verbiejus, Zita Butėnienė, Gintas Butėnas, Jolanta Paukštienė, Povilas Stočkus, Rimgaudas Mikalkėnas, Romas Petronaitis, Dijana Kančienė, Audrius Valotka, Galina Kateščenkaitė-Norkienė, Birutė Balionienė, Aldona Valerija Paketurienė, Ritė Gernienė, Ričardas Gernys, Gražina Pitrėnienė, Jonas Pitrėnas, Laisvydas, Angelina ir Bronius Liaudanskai, Gražina ir Antanas Deksniai, Valerija Zumbaitė, Joana Čeičienė, Adelė Urbakonytė, Danutė Skvarnavičiūtė, Gediminas Kančys, Irena Jokubkienė, Almantas Blažys, Juozas Strodas, Romas Kundelis, Daiva Kundelienė, Raminta Kundelytė, Gytis Krasauskas, Valerijus Aleinikovas, Gerda Aleinikovienė, Konstantinas Kundelis, Neitas Aleinikovas, Anelė Jurkevičienė, Apolonija Jurkevičienė, Rita Miliūnienė, Laima Bieliūnienė, Janina Čičinskienė, Jonas Repšys, Audrius Kurmis, Šarūnas Pupelis, Alvyda Kiulkienė, Janina Vitunskienė, Donatas Sarapinas, Jonas Matuzonis, Eugenijus Narkūnas, Albinas Kazulėnas, Marytė Lungienė, Jonas ir Jolanta Katinauskai, Stasė Šniokaitė-Čepelienė, Regina Janavičienė, Bronė Pupeikytė-Šimkūnienė, Arvydas Komka, Bronislava Kulytė-Simonavičienė, Laimonas Pupelis, Dalia Vainiūnienė, Julius Steiblys, Rita Kaknevičiūtė, Girda Narbutienė, Tautgirdas Narbutas, Antanas Lungys, Juozas Barisa, Jonas Algimantas Jakimavičius, Adolfas Giedraitis, Vytautas Vilys, Valius Kazlauskas, Petras Stankevičius, Joana Čeičienė, Juozas Romas Statulevičius, Vytautas Statulevičius, Kristina Šarkaitė, Vida Deksnienė, Liumina Šlėvienė, Eitvydas Butkys, Janina Didelienė, Rimvydas Pupelis, Raminta Kundelytė, Danutė Šarkauskienė, Irena Kligienė, Jūratė Sačkovienė, Marytė Liaudanskienė, Julija Noreikienė, Antanas Žilinskas, Anelė Mateikaitė, Valerija Krasauskienė, Ona Juknienė, Elena Kazlauskienė, Regina ir Vladas Repšiai, Stasė Didžiokienė, Aldona ir Algirdas Skvarnavičiai, Vaidenė Grybauskaitė, Algirdas Petras Sirbikė, Vitas Danys, Loreta Vilkienė, Raimondas Monkevičius, Marijus Pertušonis, Regina ir Sigitas Dzindzelėtai, Verutė Bulkienė, Juozas Kišūnas (po mirties), Danutė Gaškaitė, Aida Vaitkutė, Violeta Pavarotkinienė, Vytautas Jukna, Rasa Grigonytė, Juozas Mickis, Rimutė Aranauskienė, Vidmantas Vanagas, Mindaugas Vanagas, Aldona Girdauskienė-Baltrušaitytė, Danutė Baltrušaitienė, Aldona Mikalkėnaitė, Leonas Norkūnas, Irena Kulienė, Birutė Maniušienė, Jonas Repšys, Rita Miliūnaitė, Irena Kligienė. 

2014 metai (iki birželio 1 d.)


 

Janina Aldona Piekuvienė, Raimonda Arčevskytė, Laima Klišienė, Zigmantas Klišys,   Irena Matuzonienė, Sigitas Žilionis, Algimantas Gudas, Meletėlė Navalinskienė, Leonidas Bulovas, Andrius Dručkus, Zenonas Žėkas, Aldona Žėkienė, Faustas Meškuotis, Aušrelė Čelkienė, Vincas Šablinskas, Ona Čelkienė, Ona Bulovienė, Povilas Širvys, Adelė Urbakonytė, Mindaugas Augutis, Rita Augutienė, Vytautas Statulevičius, Petras Stankevičius, Antanas Zagurskis, Meilutė Parnarauskienė,  Bronius Čerškus, Vytautas Kligys, Viktoras Deksnys, Genutė Deksnienė, Ragnytė ir Albinas Rinkevičiai, Jonas Diržys, Aldona Rudokienė, Danutė Mažeikienė, Stefanija Kindurienė, Vilius Stakėnas, Jonas Pupelis, Algis Kazimieras Mažuolis, Vidutė Samanavičiūtė-Žuklienė, Leonas Žuklys, Martynas Pilkis, Janina Tervydienė, Laima Araminienė, Janina Širvienė, Alia Naprienė, Jonas Algis Statulevičius, Eugenija Bieliūnaitė-Ambrozaitienė, Aloizas Katinauskas, Rimantė Klipčiūtė-Norvaišienė, Ona Macijauskaitė-Bakutienė, Vilija Pupelytė-Kastanauskienė, Antanas Strungys, Lionginas Kulys, Albina Kirstukienė, Zita Keliuotienė, Janina Stakėnienė, Danutė Strumskienė, Aldona Jasiūnienė, Irena Timofejeva, Nina Jančienė, Kristina Laužadienė, Petras Adamonis, Leonora Turonienė, Aldona Čeponienė, Jonas Čeponis, Virginija Butvydienė, Leonora Deksnienė, Laimutė Kazimeranec, Zita Žiaugrienė, Ona Smalstienė, Saugė Jasiūnienė, Bonifacas Guzas, Jurgida Raugienė, Ona Neniškienė, Genė Kundelienė, Emilija Jurevičienė, Elvyra Kepalienė,Genovaitė Balčiūnienė, Birutė Čelkienė, Rimvydas Zdanevičius,  Jonas Plepys, Violeta Turlienė, Vytautas Turla, Rima Stančikienė, Vidas Tavoras, Palmutė Bulovienė, Adolfas Bulovas, Jonas Seibutis, Zita Aglinskienė, Donatas Smalinskas, Gražina Smalinskienė, Monika Smalinskaitė, Kotryna Smalinskaitė, Danguolė Lukoševičienė, Vidutis Šeškas, Bronius Maciulevičius, Ritonė Paršiūnienė, Janina Vilkelienė, Rolandas Kazlauskas, Elena Arcerienė, Danutė Macijauskienė, Raimundas Gervys. 


 


 

2014 metai (nuo birželio 1 d.) 

Gediminas Žuklys, Stasys Žikorius, Elena Žebrienė, Robertas Paliokas, Stasys Bulovas, Irena Kiršienė, Povilas Abromavičius,  Zosė Zolubienė,  Bėnius Gilys, Danutė Vasiliauskienė, Janina Namajuškienė,  Antanas Rudokas, Alvydas Galvelis, Jonas Marcinkevičius, Algirdas Petras Sirbikė,  Sigutė Sejonienė, Daiva Galvonienė, Virginija Galvonienė, Dalia Stankevičienė, Vaidas Pupelis, Sigitas Jakutis, Eugenijus Zdanevičius, Eugenijus Narkūnas, Eimantas Šeškus, Juozas Strodas, Marijona Jankauskienė, Genė Ragelienė, Jūratė Šeikuvienė, Elena Šeškienė, Ona Čelkienė, Veronika Purvinienė, Bronius Lungevičius, Valentinas Kesilis, Vidmantas Maželis, Elena Bajoraitė, Zofija Vanagienė, Juozas Vedeika, Jonas Sirvydis, Valerija Kelečienė, Petras Dručkus, Rita Šarkauskienė, Aurelija Tavoraitė, Laura Smalinskaitė, Genovaitė Šniokaitė, Venantas Mačiekus, Juozapas Audickas, Kazimieras Šešelgis, Rasa Pauliukaitė, Zita Zinkevičienė, Sofija Černiulienė, Zenonas Gaška, Vytautas Vilys, Borisas Nikonovas, Algimantas Bučius, Danutė Blažytė-Baužienė, Ferdinandas Aklėnas, Petras Martynas Peldžius, Anelė Banaitienė, Genovaitė Šniokaitė,Laura Smalinskaitė, Jonas Sirvydis, Valė Krasauskienė, Valentinas Zemlickas, Romas Velenius ir Remigijus Žukauskas, Vytautas Butėnas, Danguolė Vasiliauskienė, Juozas Vasiliauskas, Sigitas Jakutis, Dalia Šablinskaitė, Vladas Bolmantas, Algis Stašys, Artūras Jančys, Danutė Jankauskienė, Vida Peciukonienė, Valdis Vaičėnas, Leonas Viršyla, Arvydas Zakarauskas, Danutė Beinoravičienė, Tadas Stakėnas, Jolanta Garunkštienė, Aurimas Laužadis, Danutė Kniazytė, Kristina Jasinevičienė, Žilvinas Misiūnas, Albinas Eigminas, Albinas Vaičiūnas, Algimantas Jakimavičius, Jonas Dambrava, Romas Akelaitis, Marius Kulbis, Andrius Matulevičius, Kostas Ivanauskas, Vilma Šliažaitė, Dainius Čereška, Arvydas Čereška, Petras Gudmanas, Pranas Burgis, Albinas Palevičius, Audrius Skaistys, Gediminas Ruzgys, Kazimieras Bernius, Alminas Sinevičius, Kristina Mosčeraitienė, Vytautas Žymančius, Gediminas Jurčiukonis, Nerijus Jakubauskas, Vytautas Vaclovas Geštautas, Virginijus Lukošiūnas, Aloizas Redeckas, Dalia Zibolienė, Ona Jūra Bulovienė, Joana Urbonienė, Jolanta Paukštienė, Regina Makutėnienė, Adamonienė, Valerija Dainienė, Irena Kligienė, Vincas Šablinskas, Alfonca Pupelienė, Rimvydas Pupelis, Romas Kundelis, Danutė Skvarnavičiūtė, Lazevicius,  Jonas Ališauskas, Eleonora Šilinienė, Jūratė Čypienė, Bajoraite, Elona Adomavičienė,  Stasys Mieliūnas,  Algis Narutis, Tadas Stakėnas, Daiva Šilinienė, Elena Kazlauskaitė,  Donatas Smalinskas, Egidijus Vilimas, Rolandas Jonikaitis, Aušra Ručienė, Valerijonas Bernotas ir Artūras Razbadauskas,  Algirdas Petras Sirbikė, Janina Jadvyga Liaudanskienė, Rita Smalinskienė, Vincentas Smalinskas, Povilas Stočkus, Rimgaudas Mikalkėnas, Romualdas Kriaučiūnas, Gražina Kriaučiūnas, Irutė Komkienė, Zigmantas Komka, Žydrūnas Misiūnas, Romutė Pivoriūnienė.

 

 

 


 

Dėkojame visiems geradariams!

 

 

  Atgal į sąrašą
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas